Kатедра „Комуникационна техника и технологии”

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Специалност: „Комуникационни мрежи и системи” (Аналогова схемотехника)

Кандидат: д-р инж. Красен Киров Ангелов          

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

 

Членове:

2.      доц. д-р инж. Олег Борисов Панагиев

3.      доц. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев

4.      доц. д-р инж. Боян Димитров Карапенев

5.      доц. д-р инж. Илия Веселинов Неделчев

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Розалина Стефанова Димова

доц. д-р инж. Николай Димитров Ташков

 

Дата на конкурсен изпит: 21.10.2016 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

 

Списък с публикации

Материалите са публикувани на  30.09.2016 г.