Катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Електроснабдяване и електрообзавеждане” (Eлектрообзавеждане)

Кандидат: д-р инж. Любомир Диянов Димитров

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

 

Членове:

2.      проф. д-р инж. Стоян Делев Стоянов

3.      проф. д-р инж. Георги Митков Павлов

4.      доц. д-р инж. Васил Спасов Господинов

5.      доц. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Орлин Любомиров Петров

доц. д-р инж. Пламен Ценков Цанков

 

Дата на конкурсен изпит: 17.11.2016 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

 

Списък с публикации

Материалите са публикувани на  28.10.2016г.