Катедра „Компютърни системи и технологии”

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Специалност: „Компютърни системи, комплекси и мрежи”

Кандидат: д-р инж. Йордан Христов Кънев         

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска

 

Членове:

2.      проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

3.      проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов

4.      доц. д-р инж. Станислав Денчев Симеонов

5.      доц. д-р инж. Делян Георгиев Генков

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Христо Георгиев Вълчанов

доц. д-р инж. Иван Симеонов Симеонов

 

Дата на конкурсен изпит: 21.11.2016г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

 

Списък с публикации

Материалите са публикувани на  28.10.2016г.