Катедра „Основи на електротехниката и електроенергетиката”

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Теоретична електротехника” (Основи на електротехниката)

Кандидат: д-р инж. Цвятко Колев Върбов

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р инж. Анка Иванова Жеглова

 

Членове:

2.      проф. д-ринж. Евтим Руйчов Кърцелин

3.      проф. д-ринж. Анатолий Трифонов Александров

4.      доц. д-р инж. Ангел Георгиев Зъбчев

5.      доц. д-р инж. Димитър Петков Петров

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Георги Илиев Ганев

доц. д-р инж. Тотъо Илиев Илиев

 

Дата на конкурсен изпит: 26.10.2016г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

 

Списък с публикации

Материалите са публикувани на  29.09.2016г.