Катедра „Социални и стопански науки”

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8. Икономика

Специалност: „Икономика и управление”(Търговия)

Кандидати: 1. д-р Драгомир Ангелов Маринов

                    2. д-р Венцислава Александрова Николова-Минкова

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р Добрин Ганчев Ганчев

 

Членове:

2.      доц. д-р Петранка Иванова Мидова

3.      доц. д-р Симеонка Александрова Петрова

4.      доц. д-р инж. Румяна Иванова Георгиева

5.      доц. д-р Цветелина Александрова Ганкова-Иванова

 

Резервни членове:

1.   доц. д-р Теодора Георгиева Филипова

2.   доц. д-р Ангелина Пенчева Пенчева

 

Дата на конкурсен изпит: 27.10.2016г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидатите:

 

1. д-р Драгомир Ангелов Маринов

Списък с публикации

 

Материалите са публикувани на  27.09.2016г.

 

2. д-р Венцислава Александрова Николова-Минкова

Списък с публикации