Kатедра „Машиностроителна техника и технологии”

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание

Специалност: „Материалознание и технология на машиностроителните материали” (Материалознание)

Кандидат: д-р инж. Владимир Петров Тодоров   

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р инж. Георги Евстатиев Рашев

 

Членове:

2.      проф. д-р инж. Жулиета Атанасова Калейчева

3.      доц. д-р инж. Рангел Колев Рангелов

4.      доц.д-р инж. Николай Минчев Атанасов

5.      доц. д-р инж.Иван Ненов Митев

 

Резервен член:

доц. д-р инж. Валентин Иванов Гагов

доц. д-р инж. Христо Василев Тодоров

 

Дата на конкурсен изпит: 14.11.2016г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

Списък с публикации

Материалите са публикувани на  27.10.2016г.