Катедра „Машиностроителна техника и технологии”

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание

Специалност: „Материалознание и технология на машиностроителните материали” (Технология на машиностроителните материали)

Кандидат: д-р инж. Милка Григорова Атанасова           

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р инж. Георги Евстатиев Рашев

 

Членове:

2.      проф. дтн инж.Николай Тончев Тончев

3.      проф. дтн инж. Йордан Генов Генов

4.      доц. д-р инж .Христо Василев Тодоров

5.      доц. д-р инж. Иван Ненов Митев

 

Резервен член:

доц. д-р инж. Валентин Иванов Гагов

 

Дата на конкурсен изпит: 14.11.2016г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

 Списък с публикации

Материалите са публикувани на  27.10.2016г.