КАТЕДРА „Машиностроителна техника и технологии”

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Технология на машиностроенето”

Кандидати: 

1. д-р инж. Калин Красимиров Крумов

2. д-р инж. Росен Симеонов Иванов  

 

Научно жури:

1. Председател: проф. д-р инж. Тодор Василев Кузманов

Членове:

2. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

3. проф. д-р инж. Васил Иванов Георгиев

4. проф. дтн инж. Николай Димитров Минчев

5. проф. дтн инж. Васил Стефанов Костадинов

 

Резервни членове:

1.   доц. д-р инж. Пепо Иванов Йорданов

2.   доц. д-р инж. Иван Маринов Амуджев

 

Дата на конкурсен изпит: 07.11.2014г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидатите:

 

1. д-р инж. Калин Красимиров Крумов

Списък с публикации

 

2. д-р инж. Росен Симеонов Иванов

Списък с публикации