Катедра „Физика, химия и екология”

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление: 4.2. Химически науки

Специалност: „Химия”

Кандидат: д-р инж. Драгомир Стоянов Василев 

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р инж. хим. Пенчо Ангелов Стойчев

 

Членове:

2.      проф. дн инж. хим. Пантелей Петров Денев

3.      доц. д-р инж. хим. Иван Георгиев Щерев

4.      доц. д-р инж. хим. Розалина Златева Чутуркова

5.      доц. д-р инж. хим. Милена Наткова Колева

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. хим. Йорданка Стефанова Марчева

доц. д-р инж. хим. Стефан Василев Кръстев

 

Дата на конкурсен изпит: 21.10.2016г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

 Списък с публикации

Материалите са публикувани на  26.09.2016г.