Катедра „Физика, химия и екология”

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание

Специалност: „Процеси и оборудване за електрофизични и електрохимични методи за обработка”

Кандидати: 1. д-р Даниела Господинова Недева

                       2. д-р Христина Иванова Денева       

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р инж. Пенчо Ангелов Стойчев

 

Членове:

2.      проф. д-р инж. Емил Стоянов Костов

3.      доц. д-р инж. Ангел Димитров Ленгеров

4.      доц. д-р инж. Рачо Христов Рачев

5.      доц. д-р инж. Иван Ненов Митев

 

Резервни членове:

1.      проф. д-р инж. Васил Иванов Георгиев

2.      проф. д-р инж. Тодор Василев Кузманов

3.      доц. д-р инж. Христо Цанев Метев

 

Дата на конкурсен изпит: 12.12.2014г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидатите:

 

1. д-р Даниела Господинова Недева

Списък с публикации

 

2. д-р Христина Иванова Денева

Списък с публикации