Kатедра „Основи на електротехниката и електроенергетиката”

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Електротехнически материали и кабелна техника”

Кандидат: д-р инж. Ивайло Василев Лазаров      

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р инж. Анка Иванова Жеглова

 

Членове:

2.      проф. д-р инж. Никола Петров Михайлов

3.      проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова

4.      доц. д-р инж. Антоанета Константинова Тодорова

5.      доц. д-р инж. Георги Иванов Венков

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Марин Генчев Генчев

доц. д-р инж. Велимира Димитрова Тодорова

 

Дата на конкурсен изпит: 20.10.2016г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

Списък с публикации

Материалите са публикувани на  28.09.2016г.