Катедра „Мениджмънт”

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Специалност: „Икономика и управление” (Основи на управлението)

Кандидат: д-р Цанка Маринова Златева-Петкова          

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р Анюта Георгиева Николова

 

Членове:

2.      проф. д-р Божидар Станакиев Гьошев

3.      проф. д-р Румяна Николаева Нейкова

4.      доц. д-р Цветана Александрова Стоянова

5.      доц. д-р Даниела Драгнева Димова

 

Резервни членове:

доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов

доц. д-р Георги Петров Георгиев

 

Дата на конкурсен изпит: 02.11.2015г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

Списък с публикации

Материалите са публикувани на  06.10.2015г.