Технически колеж-Ловеч

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Електротехника” (Електрически машини и апарати)

Кандидат: д-р инж. Милко Ганчев Дочев  

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р инж. Пенчо Колев Пенчев

 

Членове:

2.      проф. д-р инж. Иван Ангелов Масларов

3.      доц. д-р инж. Адриан Петров Иванов

4.      доц. д-р инж. Георги Тодоров Тодоров

5.      доц. д-р инж. Пламен Ценков Цанков

 

Резервни членове:

проф. дтн инж. Пенчо Владимиров Йорданов

доц. д-р инж. Радослав Лазаров Спасов

 

Дата на конкурсен изпит: 20.10.2016 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

Списък с публикации

Материалите са публикувани на  27.09.2016г.