Kатедра „Приложна информатика”

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки

Специалност: „Информатика”

Кандидат: д-р Биляна Стойнова Стойнова          

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р инж. Бончо Иванов Александров

 

Членове:

2.      проф. дмн Стоян Недков Капралов

3.      проф. дмн Румен Николов Даскалов

4.      доц. д-р Валентин Пенев Бакоев

5.      доц. д-р Емилия Стойчева Тодорова

 

Резервни членове:

доц. д-р Елена Методиева Даскалова

доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова

 

Дата на конкурсен изпит: 23.10.2015г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

Списък с публикации

Материалите са публикувани на  05.10.2015г.