Kатедра „Мениджмънт”

Oбласт на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство” (Финансов сектор)

Кандидат: д-р Христо Иванов Тотев          

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р Анюта Георгиева Николова

 

Членове:

2.      проф. д-р Андрей Боянов Захариев

3.      доц. д-р Стоян Станимиров Проданов

4.      доц. д-р Сергей Тодоров Найденов

5.      доц. д-р Янко Иванов Коралиев

 

Резервни членове:

1.      доц. д-р Пламен Георгиев Пътев

2.      доц. д-р Серафим Любомиров Петров

 

Дата на конкурсен изпит: 23.10.2015г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

Списък с публикации

Материалите са публикувани на  02.10.2015г.