Катедра „Мениджмънт”

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Специалност: „Организация и управление на производството”

Кандидат: д-р Петко Асенов Найденов      

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р Анюта Георгиева Николова

Членове:

2.      проф. дин Диана Антонова Антонова

3.      проф. д-р инж. Иван Симеонов Даков

4.      проф. д-р Огнян Димитров Андреев

5.      доц. д-р Даниела Драгнева Димова

 

Резервен член:

1.      доц. д-р Антон Недялков Недялков

 

Дата на конкурсен изпит: 04.12.2014 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

Списък с публикации

Материалите са публикувани на  21.11.2014г.