Kатедра „Основи на електротехниката и електроенергетиката”

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Електроизмервателна техника”

Кандидат: д-р инж. Недю Диянов Недев    

 

Научно жури:

1.      Председател: проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова

Членове:

2.      проф. д-р инж. Пламен Маринов Цветков

3.      доц. д-р инж. Веселка Маринова Иванчева

4.      доц. д-р инж.Иван Николов Коджабашев

5.      доц. д-р инж. Пламен Иванов Никовски

 

Резервен член:

1.   доц. д-р инж. Стефан Иванов Иванов

 

Дата на конкурсен изпит: 05.12.2014г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

Списък с публикации

Материалите са публикувани на  12.11.2014г.