Катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

КАТЕДРА „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Електроснабдяване и електрообзавеждане” (Основи на автоматизацията)

Кандидат: д-р инж. Цветозар Георгиев Петков   

 

Научно жури:

1.  Председател: доц. д-р инж. Пламен Ценков Цанков

Членове:

2.  доц. д-р инж. Веселин Геров Начев

3. доц. д-р инж. Лидия Христова Георгиева-Ангелова

4.  доц. д-р инж. Дешка Малчева Маркова

5.  доц. д-р инж. Станимир Йорданов Йорданов

Резервни членове:

доц. д-р инж. Любомир Василев Генчев

доц. д-р инж. Стефан Иванов Иванов

 

Дата на конкурсен изпит: 06.10.2016 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

Списък с публикации

Материалите са публикувани на  21.09.2016 г.