Катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника” (Програмируеми логически контролери)”

Кандидат: д-р инж. Тодор Недев Тодоров 

 

Научно жури:

1.      Председател: проф. д-р инж. Тошко Ганчев Ненов

 

Членове:

2.      проф. д-р инж. Коста Петров Бошнаков

3.      доц. д-р инж. Веселин Геров Начев

4.      доц. д-р инж. Станимир Йорданов Йорданов

5.      доц. д-р инж. Стефан Иванов Иванов

 

Резервен член:

доц. д-р инж. Таня Павлова Титова

 

Дата на конкурсен изпит: 16.10.2015г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

Списък с публикации

Материалите са публикувани на  02.10.2015г.