Катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

КАТЕДРА „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”(Електроника)

Кандидат: д-р инж. Христо Тодоров Ибришимов           

 

Научно жури:

1. Председател: доц. д-р инж. Минчо Ванев Симеонов

 

Членове:

2.  проф. дтн инж. Никола Петров Градинаров

3.  доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов

4.  доц. д-р инж. Дешка Малчева Маркова

5.  доц. д-р инж. Доброслав Данаилов Данков

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов

доц. д-р инж. Пламен Ценков Цанков

 

Дата на конкурсен изпит: 07.10.2016г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

Списък с публикации

Материалите са публикувани на  21.09.2016г.