Катедра „Индустриален дизайн и текстилна техника”

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Технология на текстилните материали”

Кандидат: д-р инж. Добрин Ненчев Генов 

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев

 

Членове:

2.      проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров

3.      доц. д-р инж. Диана Стоянова Германова-Кръстева

4.      доц. д-р инж. Иван Илиев Иванов

5.      доц. д-р инж. Сашо Петров Александров

 

Резервни членове:

1.      проф. д-р инж. Андреас Ставрус Хараламбус

2.      доц. д-р инж. Лозан Асенов Лозанов

 

Дата на конкурсен изпит: 23.10.2015г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

Списък с публикации

Материалите са публикувани на  01.10.2015г.