Катедра „Социални и стопански науки”

Област на висше образование: 1. Педагогически науки

Професионално направление: 1.2. Педагогика

Специалност: „Социални дейности” (Основи на социалната работа)

Кандидат: д-р Жанета Николаева Цонева 

 

Научно жури:

1. Председател: доц. д-р Иванка Велева Стоянова-Тодорова

Членове:

2. проф. д-р Веска Митева Шошева

3. доц. д-р Бончо Вълков Господинов

4. доц. д-р Ангелина Пенчева Пенчева

5. доц. д-р Лиляна Иванова Русанова

 

Резервни членове:

1. доц. д-р Веско Душков Душков

2. доц. д-р Диана Илиева Изворска

 

Дата на конкурсен изпит:  09.12.2014г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Информация за кандидата:

Списък с публикации

 

Материалите са публикувани на  17.11.2014г.