Катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”

област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”
кандидат: ас. д-р инж. Георги Иванов Михалев

Научно жури:
1. проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

Членове:
2. проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов
3. проф. д-р инж. Михаил Георгиев Петров
4. проф. д-р инж. Коста Петров Бошнаков
5. доц. д-р. инж. Кирил Методиев Алексиев

Резервни членове:
проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров
доц. д-р инж. Никола Георгиев Шакев

 

Дата на разглеждане: 15.10.2019 г

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Списък с публикации

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 03.10.2019 г.