Катедра „Електроника”

област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
специалност: „Микроелектроника” (Теория на електронните схеми, Микроелектроника II)
кандидат: д-р инж. Димо Руменов Колев

Научно жури:
1. проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

Членове:
2. проф. д-р инж. Анна Владова Стойнова
3. проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова
4. доц. д-р инж. Георги Василев Ангелов
5. доц. д-р инж. Красимира Стефанова Щерева

Резервни членове:
проф. д-р инж. Марин Христов Христов
проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров

 

Дата на разглеждане: 10.10.2019 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Списък с публикации

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 02.10.2019 г.