Катедра „Компютърни системи и технологии”

област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
специалност: „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране”
кандидат: д-р инж. Петър Борисов Минев

Научно жури:
1. Председател: проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

Членове:
2. проф. д-р инж. Милена Кирилова Лазарова-Мицева
3. проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров
4. доц. д-р инж. Станислав Денчев Симеонов
5. доц. д-р инж. Росен Стефанов Иванов

Резервни членове:
доц. д-р инж. Валентин Панчев Христов
доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

 

Дата на разглеждане: 14.10.2019 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Списък с публикации

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 02.10.2019 г.