ФОТИНИ ГРИГОРИОС КОГИА

Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: „Метрология и метрологично осигуряване”
Катедра: „Машиностроене и уредостроене”
Тема на дисертационния труд: „Изследване и подобряване точностните характеристики на средства за измерване на енергиен капацитет”

Научно жури:
Председател: доц. д-р инж. Илия Славов Железаров

Членове:
1. проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев
2. проф. д-р инж. Младен Стоилов Милушев
3. доц. д-р инж. Димитър Иванов Дяков
4. доц. д-р инж. Кирил Янков Киров

Резервни членове:
1. проф. д-р инж. Светослав Кънчев Симеонов
2. доц. д-р инж. Васил Йорданов Богев

Рецензенти:
1. доц. д-р инж. Илия Славов Железаров
2. доц. д-р инж. Димитър Иванов Дяков

 

Дата на защита: 03.10.2019 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Автореферат
Рецензия 1: доц. д-р инж. Илия Славов Железаров
Рецензия 2: доц. д-р инж. Димитър Иванов Дяков
Становище 1: проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев
Становище 2: проф. д-р инж. Младен Стоилов Милушев
Становище 3: доц. д-р инж. Кирил Янков Киров

Официална защита

Материалите са публикувани на 03.09.2019 г.