МИХАИЛ НИКОЛАОС МАЛАМАТУДИС

Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Докторска програма: „Комуникационни мрежи и системи”
Катедра: „Комуникационна техника и технологии”
Тема на дисертационния труд: „Моделиране и съвременни методи за подобряване на ефективността на MIMO канали в безжични комуникационни системи”

Научно жури:
Председател: доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

Членове:
1. проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
2. проф. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев
3. доц. д-р инж. Агата Христова Манолова
4. доц. д-р инж. Кирил Радев Койчев

Резервни членове:
1. доц. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов
2. доц. д-р инж. Боян Димитров Карапенев

Рецензенти:
1. проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
2. проф. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев

 

Дата на защита: 16.09.2019 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Автореферат
Рецензия 1: проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
Рецензия 2: проф. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев
Становище 1: доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов
Становище 2: доц. д-р инж. Агата Христова Манолова
Становище 3: доц. д-р инж. Кирил Радев Койчев

Официална защита

 Материалите са публикувани на 20.08.2019 г.