РОСЕН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

 

Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Докторска програма: „Комуникационни мрежи и системи”
Катедра: „Комуникационна техника и технологии”
Тема на дисертационния труд: „Радиочестотно планиране на телекомуникационни мрежи”

Научно жури:
Председател: доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

Членове:
1. проф. дтн инж. Андон Димитров Лазаров
2. доц. д-р Йордан Щерев Иванов
3. доц. д-р инж. Иван Симеонов Иванов
4. доц. д-р инж. Николай Димитров Ташков

Резервни членове:
1. доц. д-р инж. Кирил Радев Койчев
2. доц. д-р инж. Боян Димитров Карапенев

Рецензенти:
1. проф. дтн инж. Андон Димитров Лазаров
2. доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

Дата на защита: 19.07.2019 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Автореферат
Рецензия 1: проф. дтн инж. Андон Димитров Лазаров
Рецензия 2: доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов
Становище 1: доц. д-р Йордан Щерев Иванов
Становище 2: доц. д-р инж. Иван Симеонов Иванов
Становище 3: доц. д-р инж. Николай Димитров Ташков

Официална защита

Материалите са публикувани на  18.06.2019 г.