МАРИН ЕНЧЕВ РАЕВ

Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: „Технология на машиностроенето”
Катедра: „Машиностроителна техника и технологии”
Тема на дисертационния труд: „Автоматизирано проектиране на приспособления за установяване на заготовки при механична обработка”

Научно жури:
Председател: проф. д-р инж. Стефан Кирилов Къртунов

Членове:
1. проф. д-р инж. Галина Иванова Николчева
2. доц. д-р инж. Илия Георгиев Попов
3. доц. д-р инж. Ангел Димитров Ленгеров
4. доц. д-р инж. Христо Цанев Метев

Резервни членове:
1. доц. д-р инж. Силвия Чавдарова Салапатева
2. доц. д-р инж. Йосиф Митев Митев

Рецензенти:
1. проф. д-р инж. Стефан Кирилов Къртунов
2. доц. д-р инж. Ангел Димитров Ленгеров

Дата на защита: 25.06.2019 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Автореферат
Рецензия 1: проф. д-р инж. Стефан Кирилов Къртунов
Рецензия 2: доц. д-р инж. Ангел Димитров Ленгеров
Становище 1: проф. д-р инж. Галина Иванова Николчева
Становище 2: доц. д-р инж. Илия Георгиев Попов
Становище 3: доц. д-р инж. Христо Цанев Метев

Официална защита

Материалите са публикувани на 21.05.2019 г.