МИЛКО ТОДОРОВ ЙОВЧЕВ

Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: „Светлинна техника и източници на светлина”
Катедра: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”
Тема на дисертационния труд: „Енергийно ефективни оптични системи за светодиодни осветители”

Научно жури:
Председател: доц. д-р инж. Пламен Ценков Цанков

Членове:
1. проф. д-р инж. Христо Николов Василев
2. проф. д-р инж. Ангел Саракинов Пачаманов
3. проф. д-р инж. Захари Александров Иванов
4. доц. д-р инж. Орлин Любомиров Петров

Резервни членове:
1. доц. д-р инж. Ива Чавдарова Петринска
2. доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

Рецензенти:
1. проф. д-р инж. Христо Николов Василев
2. проф. д-р инж. Ангел Саракинов Пачаманов

Дата на защита: 12.04.2019г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Автореферат
Рецензия 1: проф. д-р инж. Христо Николов Василев
Рецензия 2: проф. д-р инж. Ангел Саракинов Пачаманов
Становище 1 : проф. д-р инж. Захари Александров Иванов
Становище 2 : доц. д-р инж. Орлин Любомиров Петров
Становище 3 : доц. д-р инж. Пламен Ценков Цанков

Официална защита

Материалите са публикувани на 12.03.2019г.