ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ БОНЕВ

 

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.4. Енергетика

Докторска програма: „Промишлена топлотехника”

Катедра: „Енергийна техника”

Тема на ДТ: „Интензификация на топлообмен чрез спирални пружини при течение на еднофазов поток в тръби при преходен режим”

 

Научно жури:
Председател: доц. д-р инж. Мария Денева Райкова

 

Членове:
1.    проф. дтн инж. Николай Димитров Менков
2.    проф. дтн инж. Венцислав Димов Зимпаров
3.    проф. дн инж. Йордан Янков Христов
4.    проф. д-р инж. Милчо Стоянов Ангелов

 

Резервни членове:
1.    проф. дтн инж. Степан Гаро Актерян
2.    проф. д-р инж. Илия Кръстев Илиев

 

Рецензенти:    
1.    проф. дн инж. Йордан Янков Христов
2.    проф. д-р инж. Милчо Стоянов Ангелов

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дн инж. Йордан Янков Христов
Рецензия 2: проф. д-р инж. Милчо Стоянов Ангелов

Становище 1: проф. дтн инж. Николай Димитров Менков
Становище 2: проф. дтн инж. Венцислав Димов Зимпаров
Становище 3: доц. д-р инж. Мария Денева Райкова


Официална защита

Дата на защита: 22.02.2019 г.

Материалите са публикувани на  31.01.2019 г.