ПЕТЪР БОРИСОВ МИНЕВ

Област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
докторска програма: „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране”
катедра: „Компютърни системи и технологии”
Тема на ДТ: „Моделиране и изследване на FPGA архитектури”

Научно жури:
Председател: доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска

Членове:
1. проф. дтн инж. Людмил Георгиев Даковски
2. проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
3. проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева
4. доц. д-р инж. Георги Стоянов Тодоров

Резервни членове:
проф. д-р инж. Маргарита Кръстева Тодорова
доц. д-р инж. Иван Симеонов Симеонов

Рецензенти:
1. проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
2. доц. д-р инж. Георги Стоянов Тодоров

Дата на защита: 26.07.2018 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

Рецензия 2: доц. д-р инж. Георги Стоянов Тодоров

Становище 1: проф. дтн инж. Людмил Георгиев Даковски

Становище 2: проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева

Становище 3: доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска

Официална защита

Материалите са публикувани на 25.06.2018 г