ДИМО РУМЕНОВ КОЛЕВ

Област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
докторска програма: „Микроелектроника”
катедра: „Електроника”
Тема на ДТ: „Разработка и изследване на матричен пиезоелектричен тактилен сензор от резонансен тип”

Научно жури:
Председател: проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

Членове:
1. проф. д-р инж. Марин Христов Христов
2. проф. д-р инж. Анна Владова Стойнова
3. проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
4. доц. д-р инж. Велимира Димитрова Тодорова

Резервни членове:
проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова
доц. д-р инж. Цаньо Тодоров Цанев

Рецензенти:
1. проф. д-р инж. Марин Христов Христов
2. проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

Дата на защита: 18.06.2018

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Марин Христов Христов

Рецензия 2: проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

Становище 1: проф. д-р Анна Владова Стойнова

Становище 2: проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев

Становище 3: доц. д-р инж. Велимира Димитрова Тодорова

Официална защита

Материалите са публикувани на  18.05.2018г.