ИВАЙЛО ДАНЧОВ НИКОЛОВ

Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Докторска програма: „Комуникационни мрежи и системи”
Катедра: „Комуникационна техника и технологии”
Тема на ДТ: „Управление на информационната сигурност в компютърни мрежи”

Научно жури:
Председател: доц. д-р инж. Делян Георгиев Генков

Членове:
1.    проф. дн Иван Ганчев Гарванов
2.    проф. дн инж. Михаил Петков Илиев
3.    проф. дн инж. Георги Николов Кръстев
4.    доц. д-р инж. Пенчо Колев Пенчев

Резервни членове:
доц. д-р инж. Розалина Стефанова Димова
доц. д-р инж. Николай Димитров Ташков

Рецензенти:    
1.    проф. дн Иван Ганчев Гарванов
2.    проф. дн инж. Михаил Петков Илиев


Дата на защита: 11.05.2018 г.


МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Автореферат
Рецензия 1: проф. дн Иван Ганчев Гарванов
Рецензия 2: проф. дн инж. Михаил Петков Илиев
Становище 1: проф. дн инж. Георги Николов Кръстев
Становище 2: доц. д-р инж. Делян Георгиев Генков
Становище 3: доц. д-р инж. Пенчо Колев Пенчев

Официална защита

Материалите са публикувани на 10.04.2018 г.