Георги Иванов Михалев

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Докторска програма: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”

Катедра: „Автоматика, информационна и управляваща техника”

Тема на ДТ: „Интелигентно управление на клас дискретни технологични процеси”

 

Научно жури:

Председател: проф. д-р инж. Тошко Ганчев Ненов

 

Членове:

  1. проф. дтн инж. Никола Енчев Маджаров
  2. проф. дтн инж. Стоян Колев Стоянов
  3. проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов
  4. доц. д-р инж. Станимир Йорданов Йорданов

Резервни членове:

проф. д-р инж. Коста Петров Бошнаков

доц. д-р инж. Драгомир Пенков Чантов

 

Рецензенти:  

  1. проф. дтн инж. Никола Енчев Маджаров
  2. проф. дтн инж. Стоян Колев Стоянов

 

Дата на защита: 15.09.2017 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Никола Енчев Маджаров

Рецензия 2: проф. дтн инж. Стоян Колев Стоянов

Становище 1: проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов

Становище 2: проф. д-р инж. Тошко Ганчев Ненов

Становище 3: доц. д-р инж. Станимир Йорданов Йорданов

 

Официална защита

 

Материалите са публикувани на  08.08.2017 г.