Андреас Николау Пурнарас

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Докторска програма: „Точно уредостроене”

Катедра: „Машиностроене и уредостроене”

Тема на ДТ: „Изследване и перспективи на механизма Антикитера”

 

Научно жури:

Председател: проф. д-р инж. Стефан Кирилов Къртунов

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев
  2. доц. д-р инж. Данко Христов Тонев
  3. доц. д-р инж. Велина Стоянова Боздуганова
  4. доц. д-р инж. Генади Цветанов Цветанов

Резервни членове:

проф. д-р инж. Светослав Кънчев Симеонов

доц. д-р инж. Димитър Иванов Дяков

 

Рецензенти:  

  1. проф. д-р инж. Стефан Кирилов Къртунов
  2. доц. д-р инж. Данко Христов Тонев

 

Дата на защита: 31.08.2017 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Стефан Кирилов Къртунов

Рецензия 2: доц. д-р инж. Данко Христов Тонев

Становище 1: проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев

Становище 2: доц. д-р инж. Велина Стоянова Боздуганова

Становище 3: доц. д-р инж. Генади Цветанов Цветанов

 

Официална защита 

 

Материалите са публикувани на 24.07.2017 г.