Фатме Юсеинова Рашидова

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”

Катедра: „Автоматика, информационна и управляваща техника”

Тема на ДТ: „Оптимизиране на информационна система за автоматизирано изготвяне на разпис”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Станимир Йорданов Йорданов

Членове:

  1. проф. дтн инж. Никола Енчев Маджаров
  2. проф. дтн инж. Стоян Колев Стоянов
  3. проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов
  4. проф. д-р инж. Коста Петров Бошнаков

Резервни членове:

доц. д-р инж. Веселин Геров Начев

доц. д-р инж. Драгомир Пенков Чантов

 

Рецензенти:  

  1. проф. дтн инж. Никола Енчев Маджаров
  2. доц. д-р инж. Станимир Йорданов Йорданов

 

Дата на защита: 31.05.2017г. 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Никола Енчев Маджаров

Рецензия 2: доц. д-р инж. Станимир Йорданов Йорданов

Становище 1: проф. дтн инж. Стоян Колев Стоянов

Становище 2: проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов

Становище 3: проф. д-р инж. Коста Петров Бошнаков

 

Официална защита

 

Материалите са публикувани на  25.04.2017г.