Красимир Василев Кръстев

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Докторска програма: „Машинознание и машинни елементи”

Катедра: „Индустриален дизайн и текстилна техника”

Тема на ДТ: „Проектиране и изследване на профилни еластични съединители”

 

Научно жури:

Председател:  проф. д-р инж. Галя Великова Дунчева

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев
  2. проф. д-р инж. Божин Панов Пенков
  3. доц. д-р инж. Георги Петров Тонков
  4. доц. д-р инж. Николай Стоянов Петришки

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Божидар Русанов Колев

доц. д-р инж. Николай Александров Митев

 

Рецензенти:  

  1. проф. д-р инж. Галя Великова Дунчева
  2. доц. д-р инж. Георги Петров Тонков

 

Дата на защита: 26.05.2017г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Галя Великова Дунчева

Рецензия 2: доц. д-р инж. Георги Петров Тонков

Становище 1: проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев

Становище 2: проф. д-р инж. Божин Панов Пенков

Становище 3: доц. д-р инж. Николай Стоянов Петришки

 

Официална защита

 

Материалите са публикувани на  21.04.2017г.