Христо Стефанов Килифарев

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Специалност: „Компютърни системи, комплекси и мрежи”

Катедра: „Компютърни системи и технологии”

Тема на ДТ: „Компютърно базирана система за безконтактно ултразвуково изследване на материали”

Научно жури:

Председател: проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

Членове:

  1. проф. дтн инж. Стоян Колев Стоянов
  2. доц. д-р инж. Ангел Николаев Попов
  3. доц. д-р инж. Николай Атанасов Шопов
  4. доц. д-р инж. Делян Георгиев Генков

Резервни членове:

доц. д-р инж. Недялко Тодоров Катранджиев

доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска

Рецензенти:  

  1. проф. дтн инж. Стоян Колев Стоянов
  2. доц. д-р инж. Ангел Николаев Попов

Дата на защита: 25.05.2017г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Стоян Колев Стоянов

Рецензия 2: доц. д-р инж. Ангел Николаев Попов

Становище 1: проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов

Становище 2: доц. д-р инж. Николай Атанасов Шопов

Становище 3: доц. д-р инж. Делян Георгиев Генков

Официална защита

 

Материалите са публикувани на  13.04.2017г.