Красен Киров Ангелов

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Специалност: „Комуникационни мрежи и системи”

Катедра: „Комуникационна техника и технологии”

Тема на ДТ: „Изследване на възможностите за предаване на двупосочна цифрова информация в обратния канал на кабелните телевизионни мрежи”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Николай Димитров Ташков

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Кирил Иванов Конов
  2. проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев
  3. доц. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев
  4. доц. д-р инж. Кирил Радев Койчев

 

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Олег Борисов Панагиев
  2. доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

 

Рецензенти: 

  1. проф. д-р инж. Кирил Иванов Конов
  2. проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев

 

Дата на защита: 26.02.2016г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Кирил Иванов Конов

Рецензия 2: проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев

Становище 1: доц. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев

Становище 2: доц. д-р инж. Николай Димитров Ташков

Становище 3: доц. д-р инж. Кирил Радев Койчев

Официална защита

Материалите са публикувани на  25.01.2016г.