Стефан Пенчев Станев

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Технология на машиностроенето”

Катедра: „Машиностроителна техника и технологии”

Тема на ДТ: „Влияние на технологичната наследственост върху геометричната точност при механично обработване на ротационни заготовки”

 

Научно жури:

Председател: проф. д-р инж. Тодор Василев Кузманов

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Васил Иванов Георгиев
  2. доц. д-р инж. Рачо Христов Рачев
  3. доц. д-р инж. Силвия Чавдарова Салапатева
  4. доц. д-р инж. Иван Маринов Амуджев

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Ангел Димитров Ленгеров

доц. д-р инж. Христо Цанев Метев

 

Рецензенти: 

  1. проф. д-р инж. Васил Иванов Георгиев
  2. доц. д-р инж. Иван Маринов Амуджев

 

Дата на защита:  10.03.2016г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Васил Иванов Георгиев

Рецензия 2: доц. д-р инж. Иван Маринов Амуджев

Становище 1: проф. д-р инж. Тодор Василев Кузманов

Становище 2: доц. д-р инж. Рачо Христов Рачев

Становище 3: доц. д-р инж. Силвия Чавдарова Салапатева

Официална защита

Материалите са публикувани на  01.02.2016г.