Илия Димитров Тронков

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”

Катедра: „Компютърни системи и технологии”

Тема на ДТ: „Проектиране и разработка на външни индексиращи структури за работа в реално време”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Елена Иванова Захариева-Стоянова

 

Членове:

  1. проф. дмн Цонка Стефанова Байчева
  2. проф. дмн Стоян Недков Капралов
  3. проф. д-р Каталина Петрова Григорова
  4. доц. д-р Валентин Пенев Бакоев

 

Резервни членове:

  1. доц. д-р Златко Георгиев Върбанов
  2. доц. д-р инж. Росен Стефанов Иванов

 

Рецензенти: 

  1. проф. дмн Стоян Недков Капралов
  2. доц. д-р Валентин Пенев Бакоев

 

Дата на защита: 17.10.2016г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дмн Стоян Недков Капралов

Рецензия 2: доц. д-р Валентин Пенев Бакоев

Становище 1: проф. дмн Цонка Стефанова Байчева

Становище 2: проф. д-р Каталина Петрова Григорова

Становище 3: доц. д-р инж. Елена Иванова Захариева-Стоянова

Официална защита

Материалите са публикувани на  16.09.2016г.