Емил Петров Станев

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Електромеханика”

Катедра: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

Тема на ДТ: „Изследване на възобновяеми енергийни източници, използващи водородни технологии”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Пламен Ценков Цанков

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Росен Николов Василев
  2. проф. д-р инж. Иван Йорданов Палов
  3. доц. д-р инж. Румен Георгиев Исталиянов
  4. доц. д-р инж. Милка Ганчева Консулова

 

Резервни членове:

  1. проф. дтн инж. Пенчо Владимиров Йорданов
  2. доц. д-р инж. Вълчан Тодоров Георгиев

 

Рецензенти: 

  1. проф. д-р инж. Иван Йорданов Палов
  2. доц. д-р инж. Румен Георгиев Исталиянов

 

Дата на защита: 09.09.2016г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Иван Йорданов Палов

Рецензия 2: доц. д-р инж. Румен Георгиев Исталиянов

Становище 1: проф. д-р инж. Росен Николов Василев

Становище 2: доц. д-р инж. Пламен Ценков Цанков

Становище 3: доц. д-р инж. Милка Ганчева Консулова

Официална защита

Материалите са публикувани на  10.08.2016г.