Велизар Тодоров Кузманов

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Технология на машиностроенето”

Катедра: „Машиностроителна техника и технологии”

Тема на ДТ: „Повишаване на уморната дълготрайност на болтови отвори в наставови възли посредством диамантно заглаждане”

 

Научно жури:

Председател:  проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

 

Членове:

  1. доц. д-р инж. Силвия Чавдарова Салапатева
  2. доц. д-р инж. Велина Стоянова Боздуганова
  3. доц. д-р инж. Божидар Русанов Колев
  4. доц. д-р инж. Христо Цанев Метев

 

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Георги Петров Тонков
  2. доц. д-р инж. Иван Маринов Амуджев

 

Рецензенти: 

  1. доц. д-р инж. Силвия Чавдарова Салапатева
  2. доц. д-р инж. Христо Цанев Метев

 

Дата на защита: 22.12.2015г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: доц. д-р инж. Силвия Чавдарова Салапатева

Рецензия 2: доц. д-р инж. Христо Цанев Метев

Становище 1: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Становище 2: доц. д-р инж. Велина Стоянова Боздуганова

Становище 3: доц. д-р инж. Божидар Русанов Колев

Официална защита

Материалите са публикувани на  19.11.2015г.