ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание

Специалност: „Материалознание и технология на машиностроителните материали”

Катедра: „Машиностроителна техника и технологии”

Тема на ДТ: „Изследване на процеса лазерно заваряване на роторни и статорни пакети”

 

Научно жури:

Председател: проф. д-р инж. Емил Стоянов Костов

Членове:

  1. проф. д-р инж. Васил Иванов Георгиев
  2. доц. д-р инж. Ангел Димитров Ленгеров
  3. доц. д-р инж. Димитър Димитров Парашкевов
  4. доц. д-р Любомир Костадинов Лазов

Резервни членове:

  1. проф. д-р инж. Богдан Илиев Богданов
  2. проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев
  3. доц. д-р инж. Георги Евстатиев Рашев

Рецензенти: 

  1. проф. д-р инж. Емил Стоянов Костов
  2. доц. д-р инж. Димитър Димитров Парашкевов

 

Дата на защита: 05.09.2014г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Емил Стоянов Костов

Рецензия 2: доц. д-р инж. Димитър Димитров Парашкевов

Становище 1: проф. д-р инж. Васил Иванов Георгиев

Становище 2: доц. д-р инж. Ангел Димитров Ленгеров

Становище 3: доц. д-р Любомир Костадинов Лазов

Официална защита

Материалите са публикувани на  06.08.2014г.