Милка Григорова Атанасова

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Технология на машиностроенето”

Катедра: „Машиностроителна техника и технологии”

Тема на ДТ: „Технология за довършващо обработване на отвори, реализираща метода „сферично дорноване””

 

Научно жури:

Председател:  проф. д-р инж. Галя Великова Дунчева

 

Членове:

  1. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
  2. проф. дтн инж. Йордан Генов Генов
  3. проф. д-р инж. Михаил Колев Кършаков
  4. доц. д-р инж. Росен Стефанов Петков

 

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Рачо Христов Рачев
  2. доц. д-р инж. Иван Маринов Амуджев

 

Рецензенти: 

  1. проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов
  2. проф. дтн инж. Йордан Генов Генов

 

Дата на защита: 18.05.2016 г.

 

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Рецензия 2: проф. дтн инж. Йордан Генов Генов

Становище 1: проф. д-р инж. Михаил Колев Кършаков

Становище 2: проф. д-р инж. Галя Великова Дунчева

Становище 3: доц. д-р инж. Росен Стефанов Петков

Официална защита

Материалите са публикувани на  13.04.2016г.