Калин Владимиров Анастасов

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Рязане на материалите и режещи инструменти”

Катедра: „Машиностроителна техника и технологии”

Тема на ДТ: „Изследване работоспособността на режещи инструменти, създадени на база на метода инжекционно формоване”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова

 

Членове:

  1. проф. дтн инж. Николай Петров Ангелов
  2. доц. д-р инж. Рачо Христов Рачев
  3. доц. д-р инж. Ненко Ганев Ненков
  4. доц. д-р инж. Иван Маринов Амуджев

 

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Иван Радев Иванов
  2. доц. д-р инж. Йосиф Митев Митев

 

Рецензенти: 

  1. проф. дтн инж. Николай Петров Ангелов
  2. доц. д-р инж. Ненко Ганев Ненков

 

Дата на защита: 20.09.2016г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Николай Петров Ангелов

Рецензия 2: доц. д-р инж. Ненко Ганев Ненков

Становище 1: доц. д-р инж. Рачо Христов Рачев

Становище 2: доц. д-р инж. Ирина Стефанова Александрова

Становище 3: доц. д-р инж. Иван Маринов Амуджев

Официална защита

Материалите са публикувани на  25.08.2016г.