Ивайло Райчев Беловски

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника”

Катедра: „Електроника”

Тема на ДТ: „Разработване, изследване и приложение на термоелектрическа система на основата на елементи на Пелтие”

 

Научно жури:

Председател:  проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

 

Членове:

  1. акад. дтн инж. Чавдар Станоев Руменин
  2. проф. д-р инж. Сия Вълчева Лозанова
  3. проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
  4. доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов

 

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Нели Атанасова Симеонова
  2. доц. д-р инж. Иван Симеонов Симеонов

 

Рецензенти: 

  1. акад. дтн инж. Чавдар Станоев Руменин
  2. проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев

 

Дата на защита: 12.09.2016г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: акад. дтн инж. Чавдар Станоев Руменин

Рецензия 2: проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев

Становище 1: проф. д-р инж. Сия Вълчева Лозанова

Становище 2: проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

Становище 3: доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов

Официална защита

Материалите са публикувани на  11.08.2016г.