ДИАНА РАЙЧЕВА БАЛАБАНОВА

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Машини и съоръжения за леката промишленост”

Катедра: „Текстилна техника и технологии”

Тема на ДТ: „Изследване на механизми за движение на иглата на шевните машини”

 

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров
  2. проф. д-р инж. Пенка Ангелинова Димитрова
  3. доц. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева
  4. доц. д-р инж. Румен Анчев Русев

 

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Илия Гинков Илиев
  2. доц. д-р инж. Сашо Петров Александров

 

Рецензенти: 

  1. проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров
  2. доц. д-р инж. Румен Анчев Русев

 

Дата на защита: 02.10.2014г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров

Рецензия 2: доц. д-р инж. Румен Анчев Русев

Становище 1: проф. д-р инж. Пенка Ангелинова Димитрова

Становище 2: доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев

Становище 3: доц. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева

Официална защита

Материалите са публикувани на  12.09.2014 г.