Тодор Тихомиров Манев

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Специалност: „Комуникационни мрежи и системи”

Катедра: „Комуникационна техника и технологии”

Тема на ДТ: „Мониторинг и контрол на телекомуникационните мрежи”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Кирил Иванов Конов
  2. доц. д-р инж. Николай Тодоров Костов
  3. доц. д-р инж. Иван Симеонов Иванов
  4. доц. д-р инж. Николай Димитров Ташков

 

Резервни членове:

  1. проф. дтн инж. Андон Димитров Лазаров
  2. доц. д-р инж. Боян Димитров Карапенев

 

Рецензенти: 

  1. проф. д-р инж. Кирил Иванов Конов
  2. доц. д-р инж. Николай Тодоров Костов

 

Дата на защита: 25.08.2016г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Кирил Иванов Конов

Рецензия 2: доц. д-р инж. Николай Тодоров Костов

Становище 1: доц. д-р инж. Иван Симеонов Иванов

Становище 2: доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

Становище 3: доц. д-р инж. Николай Димитров Ташков

Официална защита

Материалите са публикувани на  20.07.2016г.